Данъчни и осигурителни услуги:

Данъчните услуги се извършват традиционно от външни консултанти, което осигурява безпристрастен анализ на ситуацията и оценка на риска

Предлагаме абонамент за данъчни и осигурителни консултации

Условията на абонамента са консултански услуги за не по-малко от 2 часа действителна работа на месец и минимална почасова ставка от 75лв.

Списък с част от услугите, които предлагаме:

 • Данъчни и осигурителни консултации при инвестиции и започване на нова дейност
 • Консултации по прилагане на действащото законодателство
 • Консултации по изменението на законодателството
 • Данъчно осигурително планиране и съставяне на ефективна данъчна политика на фирмата
 • Оптимизация на данъчно осигурителните плащания в съответствие със законодателството.
 • Експертиза на стопанските операция в съответствие с действащите норми.
 • Експертиза на търговските договори от гледна точна на данъчните последствия.
 • Консултации по данъчно облагана на операции с ценни книжа
 • Консултации по въпроси на данъчното облагане на външно-търговски операции
 • Разработка на оптимални схеми за взаимодействия на български предприятия с чуждестранни партньори
 • Консултации по облагане на чуждестранни лица, чуждестранни инвестиции, възможности за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО)
 • Подкрепа при данъчно осигурителни спорове с администрацията
 • Разработване на модели за обособяване и структуриране на капитали с цел минимизиране на данъците и осигурителните плащания

Как се осъществяват? | За кого са предназначени?