Предлагаме абонамент за данъчни и осигурителни консултации

Условията на абонамента са консултански услуги за не по-малко от 2 часа действителна работа на месец и минимална почасова ставка от 75лв.

Данъчни консултации:

Данъчните консултации имат за цел намаляване на данъчния риск и законовото минимизиране на данъците върху печалбата, доходите на физическите и юридическите лица, косвените и местните данъци, вноските за социално и здравно осигуряване.

 • Консултациите се извършват по конкретни въпроси касаещии
  • Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство
  • Схеми за погасяване на данъчните и осигурителните редовни и просрочени задължения
  • Данъчни режими по облагане на доходите на местни и чуждестранни лица
 • Консултациите се извършват устно или с писмено становище след анализ на предоставената информация.
 • Този подход е ефективен за оптимизиране на данъчно-осигурителната тежест и намаляване на данъчния риск при отделни стопански операции, договори, преобразуване на предприятия, инвестиционни и бизнес проекти, отделни счетоводни решения

Управление и планиране на данъци и осигуровки:

Управлението и планирането имат за цел минимизирането на данъчната и осигурителната тежест на цялостната дейност, отчитайки нейната специфика и регламентите на нормативната уредба.

Услугите в тази област обхващат:

 • Анализ и оценка на счетоводните и данъчните отчети на база договори, първични и вторични документи
 • Идентифициране на грешки и пропуски по прилагане на законодателството и счетоводната отчетност
 • Разработване на схеми за оптимизиране на облагането и за прилагане на ефективна данъчна политика при управлението на дейността
 • Предложения за усъвършенстване на документацията, структурата и организацията на производството, управлението и отчетността
 • Обучение на персонала

Данъчна защитата:

Заедно с управлението и планирането на данъците и осигуровките се прилага при спорове с приходната администрация във връзка с актове и начети.

Насочена е към следното:

 • Обоснованост на актовете и действията на приходната администрация по отделните констатации за данъчни и осигурителни задължения и глоби.
 • Варианти за защита, съобразно конкретните документи и тяхното отразяване в отчетността.
 • Разработване на варианти за отмяна или минимизиране на задълженията.
 • Предварителна оценка на вариантите за спиране на изпълнението на актовете
 • Анализ на отказите на администрацията и разработване на аргументи за обжалване на актове за задължения и постановления за глоби.

Схемите за данъчна защита се предлагат като превантивни, по време на проверки и ревизии или след връчване на ревизионни доклади и актове на приходната администрация.