Предлагаме абонамент за данъчни и осигурителни консултации

Условията на абонамента са консултански услуги за не по-малко от 2 часа действителна работа на месец и минимална почасова ставка от 75лв.

За собственици и управители на фирми:

1. При инвестиции и започване на нова дейност

 • Избор на правно-организационна форма и местонахождение
 • Възможности за използване на специални данъчни и осигурителни режими
 • Търсене на възможности за ползване на данъчни и осигурителни преференции
 • Структуриране и обособяване на капитала и дейността

2. При действащи фирми:

 • Предлагане на конкретни практически решения за оптимизиране на данъчно осигурителната тежест
 • Разработване на данъчни режими при: конкретни сделки, инвестиции, партньорство
 • Проекти за минимизиране на данъчния риск
 • Данъчна експертиза на търговски договори
 • Анализ на данъчните последствия при реорганизация на бизнеса, реализация на инвестиционни проекти и използването на финансови инструменти
 • Данъчно облагане при сделки с права на собственост
 • Начини на облагане и възможности за прилагане на СИДДО при взаимоотношенията с чуждестранен партньор
 • Разяснения и тълкувания на данъчното и осигурително законодателство

За счетоводни къщи, счетоводители и одитори:

Консултации във връзка с прилагането на данъчно-осигурителните закони в следните направления:

 • Данъчна експертиза на конкретно счетоводно решение
 • Изследване на възможностите за оптимизация на данъци и осигуровки при определяне на счетоводната политика на клиентите
 • Екстремна помощ по професионални въпроси
 • Проверка за съответствието на констатациите в одиторският доклад с данъчните регулации

За правни кантори и адвокати:

Консултациите са насочени към повишаване качеството на предлаганите правни услуги от гледна точка на данъци и осигуровки.

Обхващат направленията:

 • Данъчна експертиза на учредителни, дружествени договори и устави
 • Данъчна експертиза на търговски договори
 • Осигурителна експертиза на трудови и други договори
 • Изследване възможностите за оптимизация на данъци и осигуровки при оформянето на отделни търговски сделки
 • Експертиза за обосноваността на актовете на администрацията
 • Формулиране на стратегия за обжалването на актовете
 • Данъчни последствия при сливане, вливане, разделяне, покупка на предприятие по търговския закон, промяна в съдружниците и капитала